Καταργώντας τα εμπόδια πρόσβασης στην πληροφορία

by Newsroom

Καταργώντας τα εμπόδια πρόσβασης στην πληροφορία

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική δράση προχωρά η ΚΔΕΠΠΑ Μυκόνου, αναφορικά με την προσβασιμότητα των εντυποανάπηρων ατόμων σε βιβλιοθήκες, με τη χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ), εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με την χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες με το ακρωνύμιο ΟΜΗΡΟΣ».

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε ειδικές ομάδες

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Συνεργασία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, η ΚΔΕΠΠΑΜ συμμετέχει στο διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες «ΟΜΗΡΟΣ».

Οι στόχοι του προγράμματος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή αφορούν, μεταξύ άλλων στη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, στην ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας, όπως επίσης και της αύξησης της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού).

Το έργο “Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες “ΟΜΗΡΟΣ” έχει στόχο να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Αιγαίο και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, απευθύνεται στην ειδική πληθυσμιακή κατηγορία των εντυποανάπηρων (people with print disabilities) με στόχο την προώθηση πνεύματος επιχειρηματικότητας, κατανόησης ευκαιριών, ομαλής κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εντυποαναπηρίας.

Ως “εντυπο-ανάπηροι” ορίζονται όσοι παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση κειμένων που σχετίζεται με προβλήματα στην όραση, στην νοητική ανάπτυξη, στην αντίληψη, στη μάθηση, στη γνωσιακή διαδικασία εν γένει. Τα άτομα με αυτό το πρόβλημα συνδέονται λιγότερο στο Ίντερνετ, και χρησιμοποιούν πολύ πιο δύσκολα ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης από ότι ο γενικός πληθυσμός.

Στόχοι του προγράμματος

Η πρόταση έχει σκοπό την ανάπτυξη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ενός βιώσιμου δικτύου που χρησιμοποιεί την τεχνολογική καινοτομία και την εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων στην επιχειρηματικότητα και στην βελτίωση της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Μέσω αυτού του δικτύου θα συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη “έξυπνης εξειδίκευσης” σε αυτή τη θεματική περιοχή – και με την καλλιέργεια δεσμών με οργανωμένες κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (social entrepreneurship) και οργανώσεις (charitable organizations) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου (με στόχο τη δημιουργία δρώμενων με παγκόσμια απήχηση).

Η υλοποίηση της πρότασης περιλαμβάνει δύο σκέλη:

α) την ανάπτυξη Βιώσιμης Δομής Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για άτομα με εντυπο-αναπηρία,

β) την ανάπτυξη Εργαλείων Βελτιστοποίησης αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και λειτουργία δομών υποστήριξης της ενίσχυσης της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση που εγκρίθηκε από την ΚΔΕΠΠΑΜ αξιοποιεί και ενσωματώνει τα μέσα και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το συνεργατικό δίκτυο AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) που αποσκοπεί στο να παρέχει προσβάσιμα βιβλία σε όλους τους δικαιούχους χρήστες (με έμφαση στα άτομα με εντυπο-αναπηρία) των βιβλιοθηκών της χώρας μέσω διαδικτύου, ενισχύοντας την προσπάθεια άρσης των εμποδίων προσβασιμότητας των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Το συνεργατικό δίκτυο AMELib λειτουργεί στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), ο οποίος έχει μέλη όλα τα ΑΕΙ της χώρας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Ακαδημία Αθηνών . H καινοτομία του έργου έγκειται στα τεχνολογικά εργαλεία πρόσβασης στις βιβλιοθήκες και στην διασυνοριακή του προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς:

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας
 • Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ)
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Παραδοτέα της πράξης

Ενδεικτικά, μερικά από τα παραδοτέα που αναμένονται, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, αφορούν σε:

 • Aνάλυση αναγκών και Ανάπτυξη Δικτύου φορέων
 • Ανάπτυξη σεναρίων εισδοχής μελών στο δίκτυο
 • Ανάλυση διαθέσεων επιχειρηματικότητας
 • Κανονισμός τοπικών δικτύων
 • Εγχειρίδια συνεργασίας δικτύων
 • Ανάπτυξη τεχνολογικών πλατφορμών
 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και εκπαίδευση δυνητικών επιχειρηματιών με εντυποαναπηρία
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχόμενου
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτών
 • Εκπαίδευση (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) ατόμων
 • Λειτουργία Δικτύου και τοπικών Δικτύων
 • Δημοσιότητα και πληροφόρηση
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

You may also like