Κυθήρων Σεραφείμ: Να μην κλονίζεται η πίστη μας εις τον Τριαδικόν μας Θεόν – Να ιστάμεθα όρθιοι και αμετακίνητοι

by Newsroom
0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Κυθήρων Σεραφείμ: Να μην κλονίζεται η πίστη μας εις τον Τριαδικόν μας Θεόν – Να ιστάμεθα όρθιοι και αμετακίνητοι

«Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος καί ο έτερος Τελώνης» (Λουκ. ιη 10).

 

 

Ι.Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ: “Να επαγρυπνούμε και να αγωνιζώμεθα εις την καθημερινήν μας ζωήν, ώστε να μην κλονίζεται η πίστις μας εις τον Τριαδικόν μας Θεόν, αλλά, παρά τις αντιξοότητες, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς, να ιστάμεθα όρθιοι και αμετακίνητοι εις τα κύματα της ασεβείας και της αθεΐας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην Ποιμαντορική του εγκύκλιο προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεραφείμ για το Ιερό Τριώδιο

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ:

Αγαπητοί μου Αδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά

Ευλογημένη, ειρηνική, χαριτοφόρος, καλλίκαρπος καί υγιεινή κατ άμφω η αρχομένη κατανυκτική περίοδος τού Ιερού Τριωδίου.

Αρχίζει από τήν σημερινή ημέρα, μέ τήν Χάριν τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η διαρκείας 70 ημερών πνευματική καί αγωνιστική περίοδος τού Εκκλησιαστικού Τριωδίου. Ευλογητός ο Θεός! Προβάλλει ενώπιόν μας ένα πνευματικό σκάμμα ιερών γυμνασμάτων τής ψυχής καί τού σώματος: τό στάδιο τής σωματικής καί τής πνευματικής νηστείας, τά αγωνίσματα καί αθλήματα τής θεοφιλούς μετανοίας, οι πνευματικές αναβάσεις τής υψοποιού καί αγγελικής Χάριτος καί ευλογίας προσευχής καί τά κατορθώματα τής εξασκήσεως τής αρετής τής ελεημοσύνης καί τής φιλοπτωχίας, αλλά καί όλων τών χριστιανικών αρετών.

Τό Ιερόν Τριώδιον ανοίγει μέ τήν ικετήριον φωνήν τού Τελώνου «ο Θεός ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ» καί περαιούται μέ τήν ενδόμυχον ευχήν τού ευγνώμονος ληστού «Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθης εν τή Βασιλεία Σου». Οι δύο αυτές κραυγές ικεσίας καταδεικνύουν τήν δύναμιν καί τήν θαυμασίαν ενέργειαν τής προσευχής.

Η πρώτη Ευαγγελική περικοπή τού Ιερού Τριωδίου αναφέρεται εις τήν προσευχήν «Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις τό Ιερόν προσεύξασθαι…». Ο ένας, όμως, ο Φαρισαίος, τήν ώραν αυτήν τής προσευχής τήν εξέλαβε ως ευκαιρίαν αυτοπροβολής καί αυτοδιαφημίσεως τής ηθικής ζωής του καί τών καλών έργων του, καί όχι ως στιγμές καταθέσεως ψυχής καί δίαυλον καρδιακής κοινωνίας καί επαφής μέ τόν Πανάγιον Θεόν αυτό, δηλαδή, τό οποίο κατώρθωσε ο Τελώνης μέ τήν κατανυκτικήν του στάσιν καί τήν συντριβήν τής καρδίας του ενώπιον τού Παναγάθου Θεού.

Ο Τελώνης, λοιπόν, παρά τό φορτίον τών αμαρτιών του, τό οποίον εβάσταζε εις τούς ώμους του, συνέλαβε τό νόημα καί τήν αναγκαιότητα τής προσευχής καί επέτυχε τήν δικαίωσίν του, εν αντιθέσει πρός τόν Φαρισαίον, ο οποίος απεδοκιμάσθη διά τήν υπεροπτικήν στάσιν του καί τήν απαξιωτική συμπεριφορά του πρός τόν Τελώνην.

Άς ίδωμεν, όμως, ποία είναι η αληθινή καί θεοφιλής προσευχή καί ποία τά αγαθά καί θεάρεστα αποτελέσματά της, καθώς από τήν σημερινήν ημέραν διαπλέομεν τό πέλαγος τής ιεράς καί κατανυκτικής περιόδου τού Τριωδίου, εντός τού οποίου έχει βασικήν καί πρωτεύουσαν θέσιν η θεόδεκτη προσευχή καί η ευάρεστος τώ Θεώ Θεία Λατρεία.

Πρός τούτο θά ζητήσωμεν τήν συνδρομήν καί αρωγήν τού μεγίστου Ιεροκήρυκος όλων τών χριστιανικών αιώνων, τού αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, τού οποίου τά ιερά κείμενα θά αποδοθούν εις τήν απλήν γλώσσαν.

«Η προσευχή είναι αξία τών ουρανών. Eίναι η γλώσσα τών Αγγέλων, όταν δέν λέγη τίποτε πικρό, αλλά τά όσα λέγει είναι προσηνή καί θεάρεστα. Όταν η ψυχή προσεύχεται υπέρ εκείνων, οι οποίοι τήν αδικούν καί τήν βλάπτουν, τότε καί οι Άγγελοι στέκουν καί ακούουν μέ πολλή σιγή. Καί όταν τελειώση η προσευχή, οι Άγγελοι τήν επικροτούν, τήν επαινούν καί τήν θαυμάζουν» (Ε.Π.Ε. 5, 140).

«Πλήκτρο μουσικό νά είναι η γλώσσα μας. Νά μή λέγη ανάρμοστα λόγια, αλλά τά λόγια της νά είναι γεμάτα μελωδία καί αρμονία. Μέ ταπεινή διάνοια νά προσερχώμεθα εις τόν Θεόν καί νά παρακαλούμε. Καί νά ικετεύωμεν υπέρ τών εχθρών. Έτσι θά εισακουσθούν αι παρακλήσεις μας καί διά τόν εαυτόν μας» (Ε.Π.Ε. 5, 140).

«Η Άννα (σύζυγος τού Ελκανά), εις τήν Παλαιά Διαθήκη (Α Βασ., κεφ.α), όταν προσηύχετο, δέν ηκούετο η φωνή της, καί όμως επέτυχε όσα ηθέλησε, διότι εφώναζε η καρδία της. Κάνε τήν προσευχή σου Μυστήριο. Άλλωστε όλες οι αγγελικές δυνάμεις μέ πολλή ευλάβεια τελούν τήν μυστική εκείνη μελωδία ως ιερή υμνωδία πρός τόν Βασιλέα τών όλων Θεόν. Νά συναριθμήσης καί τόν εαυτό σου μέ τούς Αγγέλους, όταν προσεύχεσαι, νά μιμηθής τήν μυστική τους τάξι. Καί βέβαια δέν προσεύχεισαι σέ ανθρώπους, αλλά εις τόν Θεόν, ο οποίος είναι πανταχού παρών καί ακούει πρίν τού ομιλήσωμε καί γνωρίζει τά απόρρητα τής ψυχής μας» (Ε.Π.Ε. 9, 664).

«…Όχι, λοιπόν, μέ προκλητικό ύφος καί μέ επιδεικτική φωνή, αλλά μέ πρόθυμη διάθεσι άς προσευχώμεθα. Ούτε μέ θόρυβο καί τυμπανοκρουσία καί πρός επίδειξιν, ώστε νά γινώμεθα αποκρουστικοί καί εις τό περιβάλλον μας, αλλά νά προσευχώμεθα μέ τόν ενδεδειγμένο τρόπο,
μέ συντριβή ψυχής καί μέ δάκρυα εκ βαθέων» (Ε.Π.Ε. 9, 664).

«Όποιος προσεύχεται μέ θερμότητα (ψυχής), φλέγεται καί δέν καταφλέγεται, αλλά όπως ακριβώς τό χρυσάφι, πού δοκιμάζεται στή φωτιά, έτσι καί αυτός γίνεται λαμπρότερος» (Ε.Π.Ε.
19, 168).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Ο Οικουμενικός Διδάσκαλος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάς κατέδειξεν εμπειρικώς τήν αξίαν, τήν δύναμιν καί τά υψηλά κατορθώματα τής προσευχής. Πάντοτε είναι απαραίτητη εις τήν ζωήν μας η προσευχή, όπως ο αέρας, τό οξυγόνο , ο ήλιος, τό νερό, τό ψωμί καί όποιο άλλο συστατικό πρώτης ανάγκης, διά τήν βιολογική μας ζωή. Ιδιαίτερα, όμως, εις τήν κρίσιμη εποχή μας καί τούς δυσχείμερους καιρούς, τούς οποίους διερχόμεθα η προσευχή είναι εκ τών ών ουκ άνευ.

Τό «στάδιον τών αρετών» τού Ιερού Τριωδίου παρέχει όλας τάς προϋποθέσεις εξασκήσεως τής θείας μεθόδου τής Προσευχής, τής καθαράς καί εν κατανύξει ψυχής επικοινωνίας μέ τόν Πλάστην καί Δημιουργόν μας Θεόν. Όταν μέ πίστιν, ελπίδα καί αγάπην απευθυνόμεθα από καρδίας πρός τόν Κύριον καί Θεόν μας, τότε έχομεν «τήν Χάριν τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τήν αγάπην τού Θεού καί Πατρός καί τήν κοινωνίαν τού Αγίου Πνεύματος», σύμφωνα μέ τήν Λειτουργικήν ευχήν.

Νά επαγρυπνούμε καί νά αγωνιζώμεθα εις τήν καθημερινήν μας ζωήν, ώστε νά μήν κλονίζεται η πίστις μας εις τόν Τριαδικόν μας Θεόν, αλλά, παρά τίς αντιξοότητες, τίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς, νά ιστάμεθα όρθιοι καί αμετακίνητοι εις τά κύματα τής ασεβείας καί τής αθεΐας, τών αιρέσεων καί τών κακοδοξιών, τής εκθεμελιώσεως τών ηθικών αρχών καί αξιών καί τού ανοικτού καί απροκαλύπτου πολέμου κατά τής Ορθοδόξου ημών Παραδόσεως καί Κληρονομίας τής Αγίας Μητρός ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας καί τών Εθνικών καί Πατριωτικών καταβολών, παραδόσεων καί εθίμων, ιδίως δέ κατά τής ενδόξου Ιστορίας μας ως Ελληνορθοδόξου Γένους.

Η αβεβαιότητα, η σύγχυσις καί η ταραχή, πού προκαλούνται από όσα συμβαίνουν καί τεκταίνονται κατά τούς δύσκολους αυτούς καιρούς τής επιδημίας καί τής μεταλλάξεως τού ιού, πρέπει νά αντιμετωπίζωνται από τόν χριστιανικό κόσμο μέ τήν δύναμιν καί τόν φωτισμό τού Παναγίου Πνεύματος, χωρίς τό παράπαν νά σαλεύωνται οι πιστοί από τήν πίστιν, τήν ελπίδα καί τήν εμπιστοσύνην μας εις τόν Πάνσοφον Δημιουργόν μας καί Θεόν.

Ευχόμενος από καρδίας νά είμεθα εις κάθε περίστασιν εδραιωμένοι εις τήν πίστιν, τήν ελπίδα καί τήν αγάπην τού Τρισαγίου Θεού καί νά χρησιμοποιούμεν ανά πάσαν στιγμήν, καί ιδιαιτέρως εις τήν κατανυκτικήν περίοδον τού Ιερού Τριωδίου, τό πνευματικόν σωσσίβιον τής προσευχής, διατελώ,

Μετά πατρικών ευχών καί ευλογιών
Ο Μητροπολίτης

Ο Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like