Προσευχή: εις στον Θεό δια ανάρρωση από πάσαν ασθένεια

Προσευχή: εις στον Θεό δια ανάρρωση από πάσαν ασθένεια

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Προσευχή: εις στον Θεό  δια ανάρρωση από πάσαν ασθένεια

Η Εκκλησία μας προσεύχεται πάντοτε για τον άνθρωπο, για κάθε πτυχή της ζωής του. Προσεύχεται στην χαρά και στη λύπη, στην δυστυχία και στην ευτυχία, στην ευρωστία και στην αρρώστια.

Φλογίζει η κάμινος αμέτρων πόνων και κατακαίει με πυρετού λοιμικής με η φλόξ απαύστος η αναιδέστατος. Αλλά τη δρόσωτου ελέους σου, Σώτερ, ανάμειξον ψάλλοντα. Ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.


Οδυνηρός στενάζομεν απο κλίνης οδύνης ημών και απο λοιμώδους ασθενείας κράζομεν προς σέ τον φιλάνθρωπον τα της καρδίας όμματα νύν αναπετώντες την υγείαν αιτούμεν. Επίσκεψαι ημάς, Σώτερ, και ανάστησον ψάλλειν, λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.


Δέσποτα, Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημών (…) τον ασθενούντα επίσκεψαιεν τω ελέει σου, και έκτεινον τον βραχίονα σου τον αόρατον, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ίασαι αυτόν, εξανιστών απο κλίνης και αρρώστιας, επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας, απόστησον απ’ αυτού πάσαν πληγήν, πάσαν αλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάσαν πυρετόν ή ρίγος, και εί τι εστίν εν αυτώ πλημμέλημα, ή ανόμημα άνες, άφες, συγχώρησον δια την σήν φιλανθρωπίαν. Ναί, Κύριε, φείσαι του πλάσματος σου, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ άγιε, ιατρέ ψυχών και σωμάτων ημών, ο πέμψας τον μονογενή σου υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, πάσαν νόσον ιώμενος και εκ θανάτου λυτρούμενος, ος και τον Λάζαρον εκ νεκρών ήγειρας, και ζωήν αυτώ χαρισάμενος, ίασαι και τον δούλον σου (…) εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής αρρώστιας και ζωοποίησον αυτόν κατα την σήν ευάρεστον δια της χάριτος του Χριστού σου, ίνα και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και ευχαριστίαν εν αγαθοεργία αποπληροί, πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων, επουρανίων, θείων, ωοερών, αυλον δυνάμεων ασωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων σωδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

 

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like