ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Αυτό το ευλογημένο Σάββατο που είναι στον λειτουργικό βίο της Εκκλησίας μας καθιερωμένο ως Ψυχοσάββατο, ας εκκλησιασθούμε και ας ανάψουμε ένα κεράκι στην μνήμη όλων των αγαπημένων μας που έφυγαν γιά τον ουρανό, τούς παππούδες, τις γιαγιάδες μας, τον πατέρα μας, την μητέρα μας, κάποιο από τα αδέλφια μας, τον σύζυγο ή την συζυγό μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους διδασκάλους μας, τους αναδόχους μας.

Ας φέρουμε στην καρδιακή μνήμη της προσευχής μας και όλους εκείνους που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και δεν είχαν κανέναν για να πει έναν λόγο προσευχής. Και ας ψελλίσουμε αιωνία τους η μνήμη ζητώντας την ευχή τους!

Η μνήμη αυτή είναι που νικάει τον θάνατο και τον φόβο!

(Μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

«Μνήσθητι Κύριε τῶν ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων πάππων, προπάππων, γονέων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τέκνων, συγγενῶν, φίλων, διδασκάλων καί ἀναδόχων ἡμῶν ἐν τῇ πίστει καί πάντων τῶν ἐν εὐσεβείᾳ καί πίστει τελειωθέντων, καί συγχώρησον αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον, ἐν λόγῳ, ἤ ἔργῳ, ἤ κατά διάνοιαν πλημμεληθέν ὑπ’ αὐτῆς.

Καί κατασκήνωσον αὐτούς ἐν τῇ θείᾳ μακαριότητί Σου, ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα λύπη, πᾶσα ὀδύνη, καί στεναγμός, ὅπου ἡ ἐπισκοπή τοῦ προσώπου Σου εὐφραίνει πάντας τούς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίους σου.

Χάρισαι αὐτοῖς τήν Βασιλείαν Σου, Βασιλείαν φωτός καί ἀληθείας, καί τήν μέθεξιν τῶν ἀφράστων καί αἰωνίων σου ἀγαθῶν, καί τῆς Σῆς ἀπεράντου καί μακαρίας ζωῆς τήν ἀπόλαυσιν».

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν!
Μνήσθητι καί ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου!
Ἀμήν!

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like