Συναξάρι 23ης Φεβρουαρίου

by Newsroom
Κοινοποιείστε το άρθρο

Συναξάρι 23ης Φεβρουαρίου

† Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ἐπισκόπου Σμύρνης.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἑβδομήκοντα τριῶν Μαρτύρων.
Οἱ Ἅγιοι αὐτοί 73 Μάρτυρες ἐμαρτύρησαν στήν πόλη Σίρμιον ἐπί Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) τό ἔτος 303 μ.Χ .

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κλήμεντος.
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κλήμης ἐτελειώθη διά ξίφους.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεῆς.
Ἡ Ἁγία Μάρτυς Θεή ἐτελειώθηκε διά ξίφους.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Γοργονίας, ἀδελφῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Ἡ Ἁγία Γοργονία, ἦταν ἡ νεότερη ἀδελφή του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί κόρη της εὐσεβοῦς Νόννας καί τοῦ Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ Γρηγορίου. Ἀναδείχθηκε δέ, ἰσάξια σέ ἀρετή καί ἁγιότητα βίου καί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς της. Διακρίθηκε γιά τήν ὀξύνοιά της, τήν προσήλωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί τήν ταπείνωσή της. Ἐνυμφεύθηκε τόν Ἀλύπιο καί ἀπέκτησε πέντε τέκνα, δύο ἀγόρια, τά ὁποῖα ἀφιερώθηκαν στόν Θεό καί τρεῖς θυγατέρες, τήν Ἀλυπιανή, τήν Εὐγενία καί τή Νόννα.
Ἡ εὐσεβής Γοργονία προσβλήθηκε ἀπό σοβαρή ἀσθένεια καί παρά τίς φροντίδες τῶν θεραπόντων ἰατρῶν ἔφθασε μέχρι τό θάνατο. Ξαφνικά, ὅμως, μέ θεία ἐπέμβαση, ἐθεραπεύθηκε, μετά ἀπό θερμότατη προσευχῆς τῆς ἰδίας στό ναό.
Ἡ Ἁγία Γοργονία ἐκοιμήθηκε ὁσίως τό ἔτος 370 μ.Χ., σέ ἡλικία 38 ἐτῶν.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ᾿Ιωάννου, Ἀντιόχου, Ἀντωνίνου καί Μωϋσέως.
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἦταν μαθητής τοῦ Ὁσίου Λιμναίου († 22 Φε-βρουαρίου) καί ἀσκήτεψε σέ βουνό κοντά στήν πόλη Τάργαλα. Διέμενε στήν ὕπαιθρο καί ὑπέμεινε τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας καί τό ψῦχος τοῦ χειμῶνος παριζωσμένος μέ σίδερα καί τρεφόμενος λιτότατα. Ἔτσι ἀφοῦ ἔζησε, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Τόν Ὅσιο Ἰωάννη ἐμιμήθησαν στήν ἄσκηση καί τόν τρόπο ζωῆς καί οἱ Ὅσιοι Ἀντίοχος, Ἀντωνῖνος καί Μωϋσῆς. Διῆλθαν τό χρόνο τῆς ζωῆς τους μέ αὐστηρή ἄσκηση, προσευχή καί νηστεία στήν ὑψηλή κορυφή τοῦ βουνοῦ τῆς πόλεως Ραμᾶς καί ἐκοιμήθησαν ὁσίως μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ζεβινᾶ, Πολυχρονίου, Δαμιανοῦ καί Μωϋσέως.
Ὁ Ὅσιος Ζεβινᾶς ἔστησε τό ἀσκητήριό του σέ ὄρος καί ἐκεῖ ἀσκήτευε μέ προσευχή καί νηστεία. Κοντά του προσῆλθε καί ὁ Ὅσιος Πολυχρόνιος, ὁ ὁποῖος ἐμιμήθηκε τόν Ὅσιο διδάσκαλό του στήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἐγκράτεια.
Οἱ Ὅσιοι Δαμιανός καί Μωϋσῆς ὑπῆρξαν μαθητές τοῦ Ὁσίου Πολυχρονίου. Στό Συναξάρι ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ἐκατοίκησε στό κελλί τοῦ Γέροντός του, ἐνῶ ὁ Ὅσιος Δαμιανός πῆγε στήν κωμόπολη Νιαρά, ὅπου κοντά στά ἁλώνια βρῆκε ἕναν ἔρημο οἰκίσκο καί ἔζησε ὡς ἐρημίτης.
Οἱ Ὅσιοι καί Θεοφόροι Πατέρες μας ἐκοιμήθησαν μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Δαμιανοῦ τοῦ Ἐσφιγμενίτου.
Ὁ Ὅσιος Δαμιανός ἔζησε κατά τόν 13ο αἰώνα μ.Χ. καί ἀσκήτεψε στή μονή Ἐσφιγμενίτου Ἁγίου Ὄρους περί τό ἔτος 1280. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μωϋσέως, τοῦ ἐκ Ρωσίας.
Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ἔζησε περί τά τέλη τοῦ 15ου καί ἀρχές τοῦ 16ου αἰῶνος μ.Χ. καί ἀσκήτεψε στή μονή Ἁγίας Τριάδος τῆς Λευκῆς Λίμνης τῆς Ρωσίας. Ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Πολυκάρπου τοῦ Μπρυάνσκ.
Ὁ Ὅσιος Πολύκαρπος ἔζησε στή Ρωσία κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 16ου καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνος μ.Χ. καί ἦταν ἀπόγονος τῶν ἁγίων Μιχαήλ, πρίγκηπος τοῦ Τσέρνιγκωφ, καί τοῦ Ὄλεγκ, πρίγκηπος τοῦ Μπρυάνσκ. Πρίν γίνει μοναχός ἦταν πρίγκηπας καί τό κατά κόσμον ὄνομά του ἦταν Πέτρος Ἰβάνοβιτς Μποριατίσνκϊυ. Ἦταν μεταξύ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀπεστάλησαν σέ πόλεμο ἐναντίον τοῦ βασιλέως τῆς Σουηδίας κοντά στόν ποταμό Σέστρα. Ἀπό τό ἔτος 1576 λαμβάνει τόν τίτλο τοῦ βοεβόδα καί διοικεῖ διάφορες πόλεις. Τό ἔτος 1580 συλλαμβάνεται αἰχμάλωτος ἀπό τούς Λιθουανούς, ἀλλά κατόπιν ἐλευθερώνεται.
Ἔπειτα ἀπό πολλές ἀκόμη περιπέτειες ἀποφασίζει τελικά νά ἐγκαταλείψει τά ἐγκόσμια καί νά ἀκολουθήσει τό μοναχικό βίο. Κείρεται μοναχός μέ τό ὄνομα Πολύκαρπος καί ἀνεγείρει ἐξ ἰδίων πόρων τήν μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ὅπου ἐγκαθιδρύει κανόνα αὐστηροῦ ἀσκητικοῦ βίου. Ὁ Ὅσιος Πολύκαρπος ἦταν ὁ πρῶτος ἡγούμενος τῆς μονῆς αὐτῆς. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1620 ἤ 1621 καί ἐνταφιάσθηκε στή μονή πού ὁ ἴδιος ἀνήγειρε.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

Πηγή Αποστολική Διακονία

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like